: تحصیلات

تحصیلات :ریاضی کارشناسی ریاضی محض –دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران ١٣٧٦_١٣٨١    کارشناسی ارشد ریاضی محض-آنالیز –دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم) تهران ١٣٨١ _ ١٣٨٤…

Read More