: تحصیلات

: تحصیلات ریاضی لیسانس ریاضی از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران ١٣٧٦_١٣٨١ –    کارشناسی ارشد ریاضی محض-آنالیز از دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم) تهران…

Read More