لزوم یادگیری درس های شهروندی در دانشگاه

در دنیای کنونی آموزش تاثیر بسیار زیادی در ارتقا سطح فرهنگی, اقتصادی و سیاسی یک کشور ایفا میکند. در این راستا تلاش میشود تا با ایجاد سیستم آموزشی منسجم و پیشرفته مقدمات این امر را فراهم نمایند, که دانشگاه تاثیر بسزای در پیشبرد این اهداف دارد . دانشگاه پلی است برای وورد افراد به جامعه. برای داشتن جامعه ای که افراد آن با حقوق شهروندی، اجتماعی و همچنین توانایی حل مشکلات جامعه برخوردار باشند، دانشجویان میباید درس هایی را در دانشگاه بیاموزند که باعث آشنای آنان به علوم مربوطه گردد، تا با افزایش برد عملیاتی افراد جامعه باعث ایجاد جامعه سالم و پویا باشیم. 

با توجه به تغییرات فرهنگی, علمی و اجتماعی که در جامعه ایجاد گردیده است و همچنین با توجه به اینکه دانشجویان پس فارغ تحصیلی بعنوان شهروند در جامعه ورورد خواهند داشت, دانستن بعضی از علوم برای آنان بسیار ضروری میباشد. بهمین خاطر وزارت علوم میباید تغیراتی را در این درس ها اعمال نماید, که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

انجام این کار باعث خواهد گردید تا دانشجویان پس از پایان تحصیلات، بعنوان شهروند اجتماعی که در حیطه های مختلف و حیاتی زندگی در جامعه علم و آگاهی داشته باشند وارد جامعه گردند، که این تاثیر بسیار زیادی در پویایی و انسجام اجتماعی ایران گردد، انشالله. 

 روانشناسی

انشالله دانشجویان در آینده تشکیل خانواده خواهند داد و بنابرین این افراد میباید با مفاهیم تعامل و رفتار مناسب درجامعه و خانواده آگاهی داشته باشند.  همچنین دانشجویان که صاحب فرزند خواهند شد، میباید با دوره های رشد کودک و مسائل زیستی و رشد کودک آشناییت کافی داشته باشند. 

بعنوان مثال، در یک دورانی از رشد کودک عبارتنداز، دوران ادراری، به این معنی که سلول های حسی مربوط به ادرار کودک در حال شکل گرفتن است و بخاطر عکس العملی که این اعصاب نسبت به ادرار کردن در مغز کودک ایجاد میکند باعث میگردد که کودک با اشتیاق و هر زمان و مکانی که بخواهد ادرار کند . 

متاسفانه بعضی از مادران حتی با تحصیلات دانشگاهی با این مسائل آشناییت ندارند، و بخاطر این که کودک ممکن است که در جا های مختلفی از جمله روی قالی و یا روی لباس مادر ادرار کند، باعث عکس العمل شدید مادر میگردد. که متاسفانه این حتی باعث سرکوب احساسات کودک نیز میتواند بیانجامد. بطور حتم دانستن پدران و مادران جامعه از علوم روانشناسی رشد و کودک و باعث کاهد گردید تا نیازی های کودک خود را بهتر بشناسند که این باعث خواهد گردید تا بچه در کودکی سالمتر پرورش یابند‪.

همچنین در این زمینه همچنین درس هایی از جمله روانشناسی عمومی نیز میباید تدریس گردد و  در مورد رفتارهای اجتماعی مباحثی بیان میشود که این تاثیر بسیار زیادی در درک افراد نسبت به زندگی خانوادگی و همچنین ارتقا سطح برخورد در جامعه خواهد گردید‪.

بنابرین برای افزایش معلومات اجتماعی و همچنین دانش زندگی توصیه میگردد که این درس ها در سیستم آموزشی ایران و برای تمامی دانشجویان در هر رشته ایی تدریس گردد

  روانشناسی رشد و کودک –

   روانشناسی عمومی –

– – – — – – – — – – – – – — – – — – – – — – – — – – — – – — – – – – — – – – – – – – – –

 حقوق

: بکاریا، دانشمند فرانسوی، در کتاب جرایم و مجازات بیان می کند

هر شهروندی باید بداند چه موقع گناهکار و چه موقع بی گناه است

:بنتام، فیلسوف انگلیسی معتقد است که

قوانین کیفری بر عزم و اراده انسان تاثیر روانی میگذارد و موجب میشود انسان دانسته و سنجیده در اعمال و افعال خود گام بردارد و از پیش پیامد آنرا پیش بینی نماید

جهل به حکم, رفع تکلیف نمیکند. بنابرین دانستن موارد اولیه جرم که شامل فعل و یا ترک فعل میباشد از ملزومات میباشد. با ورورد به این مباحث, باعث میگردد تا افراد به حیطه علوم حقوقی وارد گردند که با بر حسب نیاز و همچنین بر حسب علاقه هر زمانی که صلاح بدانند ورورد خواهند داشت. در غیر این صورت, اگر افراد هیچ گونه آشناییتی به علم حقوقه نداشته باشند, هیچ وقت تلاش نخواهند کرد که به یادگیری این علم بپردازند. بنابرین با تدریس درس هایی از علم حقوق در دانشگاه, باعث میشود تا افراد با مفاهیم اولیه حقوق آشنا شوند و هم اینکه جرات آنان برای یادگیری مفاهیم مختلف حقوق که شاید در آینده به آن نیاز داشته باشند را افزایش داد 

با خواندن درس های حقوق از جمله حقوق جزای عمومی باعث میگردد تا دانشجویان که در بعد از فارق تحصیلی که شهروند خواهند شد، از حقوق و تکالیف خود بیشتر آشنا شوند. با ارائه این گونه درس ها در دانشگاه، باعث خواهد شد تا شهروندان آینده ایران با مفاهیم جرم از جمله نیت، اراده و ارتکاب جرم و دیگر مفاهیم حقوقی بیشتر آشنا شوند و همچنین مجازات هایی که این افعال در پی خواهند داشت آگاهی یابند تا بهترین و درست ترین رفتار را از خود بروز دهند. که این بطور حتم باعث میگردد تا جامعه ای سالم تر و بدور از رفتار هایی که باعث ایجاد مشکلات حقوقی در جامعه گردد باشیم   

ماده ٢، قانون مجازات اسلامی ایران: هر رفتاری اعم از فاعل یا ترک فاعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب میشود. 

همچنین وقتی افراد جامعه از مسائل حقوقی از جمله  فعل و یا ترک فعل مجرمانه آگاهی داشته باشند باعث خواهد شد که رفتار خود را کنترل کرده و از رفتار هایی که باعث ایجاد جرم میشود بصورت آگاهانه پرهیز نمایند، که باعث کاهش تنش در زنگی افراد جامعه خواهد گردید 

اگر در مجموعه قوانینی که مشخص شده است که فعل و یا ترک یک فعل چه مجازات نقدی و حبس را خواهد داشت، آگاهی افراد از مجازات عامل بازدارنده برای ارتکاب به جرم میشود که بطور حتم باعث کاهش جرم و ناهنجاری اجتماعی خواهد گردید. با انجام این طرح در سیستم آموزشی ایران شاهد افزایش امنیت و رشد و بلندی اجتماعی خواهیم بود‪.

از طرفی، در صورتی که افراد جامعه از مسائل حقوقی برای دفاع از خود و یا بازداری دیگران از اعمال عمل مجرمانه علیه آنان و خانواده آنان علم کافی در مورد مسائل حقوقی داشته باشند باعث خواهد شد که با علم و قدرت بیشتری با راهکارهای قانونی از خود و خانواده خود دفاع کنند که این باعث قدرت عملیاتی افراد میگردد که در ادامه باعث پویای و حفظ نظم در جامعه خواهد گردید.

بیان این نکته نیز ضروری میباشد که در صورت نداشتن علم کافی در مورد مسائل حقوقی باعث خواهد شد تا افراد احساس کنند که به راحتی نمیتوانند از خود دفاع کنند و چه بسا که دیگران میتوانند به راحتی حق آنان را تضیع کنند که این باعث ایجاد حس ترس در زندگی اجتماعی آنان خواهد گردید. 

  برای افزایش سطح آگاهی افراد جامعه از مبانی حقوق که باعث ایجاد نظم و انسجام در جامعه میگردد، دو یا سه درس یا ترکیبی از درس ها برای تمامی دانشجویان در هر رشته ایی پیشنهاد میگردد:

  مبانی علم حقوق – نویسنده: کاتوزیان –

  حقوق مدنی –

  حقوق جزای عمومی – نویسنده: محمدعلی اردبیلی –

– – – — – – – — – – – – – — – – — – – – — – – — – – — – – — – – – – — – – – – – – – – –

علوم سیاسی 

از جمله مسائلی که دانشجویان بعد از وورد به دانشگاه تلاش میکنند که به آن حیطه ورود نمایند، مسائل سیاسی کشور میباشد. در این راست با توجه به میزان اطلاعات سیاسی و تاریخی خود از اتفاقات روزمره و سیاسی کشور تلاش مینمایند تا در جمع دیگر دانشجویان و یا محافل علمی و سیاسی به تجزیه و تحلیل مسائل سیاسی بپردازند.

در سالهای اخیر تلاش شده است تا علم سیاست کاملا بصورت علمی و مدون در محیط های علمی و دانشگاهی تدوین گردد که این باعث نظم دهی ذهنی بیشتر در تجزیه تحلیل مسائل سیاسی و دور شدن از تصمیم گیریهای نادرست و هیجانی میگردد. با دانستن مبانی علمی سیاسی توسط افراد و داشتن آگاهی از بنیانها و عناصر تشکیل دهند یک کشور و همچنین آگاهی از مبانی قدرت، اقتدار، حکومت و حاکمیت کمک شایانی به فهم بهتر مسائل سیاسی در دانشجویان ایجاد میکند
در صورتیکه برای تمامی دانشجویان در تمامی دانشگاه ها درس های مبانی علمی سیاست و جامعه شناسی سیاسی تدریس گردد باعث میشود تا دید افراد به مسائل سیاسی کشور علمی تر گردد که این میتواند باعث گردد تا افراد مسائل و اتفاقات روزمره را موشکافانه طرح تجزیه و تحلیل نمایند و بصورت علمی راه حل های سازنده ارائه نمایند.

از طرفی با توجه به اینکه در آینده این افراد دانشگاهی به عرصه اجرایی کشور ورورد خواهند نمود تا در پست های مدیریتی و سیاسی منصوب گردند، دانستن مفاهیم اولیه علم سیاست کمک بسیار زیادی در درک بهتر مسائل سیاسی و مدیریتی کشور به آنان خواهد نمود که با افزایش دید علمی آنان به مسائل سیاسی باعث خواهد گردید تا تصمیمات درست و به موقع و با دید آینده نگرانه تری را در عرصه های ملی و بین المللی برای حل مشکلات ارائه نمایند, که این تاثیر بسیار زیادی بر ثبات سیاسی و اجتماعی کشور خواهد شد، انشالله 

: در این راستا توصیه میگردد تا درس های زیر در گروه درس های عمومی دانشگاهی برای تمامی دانشجویان ارائه گردد

مبانی علم سیاست – نویسنده: محمدرضا حاتمی، محمد لعل علیزاده

جامعه شناسی سیاسی – نویسنده: محمد لعل علیزاده، سیدمحمد موسوی –

—————————————-

.توجه: این پست در حال تکمیل شدن میباشد  

Leave a Reply

Your email address will not be published.