: تحصیلات

لیسانس ریاضی از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران ١٣٧٦_١٣٨١ –   

کارشناسی ارشد ریاضی محض-آنالیز از دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم) تهران ١٣٨١ _ ١٣٨٤ – 

دکترا ریاضی محض-آنالیز از دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم) تهران ١٣٨٤_١٣٩٠ – 

فرصت مطالعاتی در سال چهارم دکترا در دانشگاه مونستر آلمان ١٣٨٧_١٣٨٨ –  

فوق دکترا (پسا دکترا) ریاضی از دانشگاه مونستر آلمان ١٣٩١ –  

محقق مهمان در دانشگاه مونستر آلمان,  تابستان ١٣٩٤ – 

محقق مهمان در دانشگاه مونستر آلمان,  تابستان ١٣٩٥ –

:افتخارات

نفر اول آزمون کتبی دکترا دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم) تهران ۱۳۸۴ – 

پژوهشگر برتراستان مازندران ۱۳۹۶ –

معلم نمونه شهرستان محمودآباد- مازندران ١٣٩٦ – 

:تدریس

تدریس در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران ۱۳۸۵-۱۳۹۵   

                            درس های آنالیز ١,٢ – توابع مختلط   -حساب دیفرانسیل و انتگرال  ١,٢ 

– تدریس در دانشگاه علم و فناوری مازندران بهشهر ۱۳۹۵      حساب دیفرانسیل و انتگرال  ١,٢

–  تدریس در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۱۳۹۶-١٣٩۸   حساب دیفرانسیل و انتگرال  ١,٢ 

:سمتها

دبیر علمی دومین کنفرانس بین‌الملی آنالیز در مورد سیستم های دینامیکی IPM پژوهشگاه دانش‌‌‌هاي بنيادي ۱۳۹۴ – 

NERA داور علمی اولین کنفرانس ملی رویکرد های نوین در آموزش و پژوهش ١٣٩٤ – 

دبیر کنفرانس: دومین کنفرانس ملی رویکرد های نوین در آموزش و پژوهش ١٣٩٦ –

داور دومین کنفرانس ملی رویکرد های نوین در آموزش و پژوهش ١٣٩٦ – 

دبیر علمی سومین کنفرانس ملی رویکرد های نوین در آموزش و پژوهش آذر ١٣٩٧ – 

داور شانزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی کشور ١٣٩٧ – 

دبیر کنفرانس: چهارمین کنفرانس ملی رویکرد های نوین در آموزش و پژوهش آذر ١٣٩۸ –

دبیر کنفرانس: پنجمین کنفرانس ملی رویکرد های نوین در آموزش و پژوهش آذر ١٣٩٩ –

:سخنرانی‌

سخنرانی‌ در دانشگاه مونستر آلمان ۱۳۸۸ –

– بیش از ۱۰ جلسه سخنرانی‌ در رشته ریاضی‌ محض‌آنالیز در مورد فضای عملگری Operator Spaces در IPM پژوهشگاه دانش‌‌‌هاي بنيادي ۱۳۹۲- ۱۳۹۳  

  IPM سخنرانی‌ با آقای دکتر انسگر اشنایدر در کنفرانس بین‌المللی آنالیز در مورد سیستم های دینامیکی در دانش‌‌‌هاي بنيادي –   Dr. Ansgar Scheider ۱۳۹۴

سخنرانی‌ با آقای دکتر انسگر اشنایدر در دانشگاه بوعلی‌ همدان ۱۳۹۴  در مورد –

       Dynamical System and Crossed Products

– سخنرانی‌ در کنفرانس YMCA در دانشگاه کپنهاگ دانمارک‌ ۱۳۹۴ در مورد –

             Crossed Product and Operator Spaces  

– سخنرانی و ارائه مقاله در کنفرانس ملی آنالیز هارمونیک در دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم) تهران ۱۳۹۵ در مورد –   

      Hilbert C*-Modules and Crossed Products   

– دو جلسه workshop در کنفرانس ملی آنالیز هارمونیک در دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم) تهران ۱۳۹۵ در مورد –    

        Dynamical System and Crossed Products

ارائه پوستر در کنفرانس در دانشگاه مونستر آلمان ١٣٩٥ در مورد –

          YMCA: Crossed Product and Operator Systems 

:استادراهنما دکترا

 – رضا بهمانی  -دانشگاه خوارزمی تهران  ١٣٩٧ 

موضوع پایانامه دکترا: Completely semi maps on HIlbert C*-modules

:تالیفات ریاضی

ویراستار کتاب ریاضی پایه هشتم وزارت آموزش و پرورش ایران -فصل های چهارم و نهم –

:  ISI ‌مقالات در مجلات بین‌المللی –

To see my Papers, please visit the site Google Scholar

1) Characterizing injective operator spaces for which I11(V ) = B(H)

AliReza Medghalchi and Hamed Nikpey, Math. Debrecen, 82/1 (2013), 21-30,

2) Bounded injectivity and Haagerup tensor product 

 Mohammad Bagher Asadi, A.R.Medghalchi and Hamed Nikpey, Glasnik Matematicki, Vol. 48(68) (2013), 95- 100, 

3) On tensor products of injective operator spaces 

M.Amini, AliReza Medghalchi and Hamed Nikpey,  Journal of Houston Texas, (2015) 

4)  Operator valued maps on Hilbert C-Module 

Mohammad Bagher Asadi, Reza Behmani, Ali Reza Medghalchi and Hamed Nikpey,  Journal of Operators and Matrices, (2016) 

5) Completely semi-φ-map 

MohammadBagher Asadi, Reza Behmani, AliReza Medghalchi and Hamed Nikpey,  Journal of Complex analysis and operator theory, (2016)   

6)   Hilbert C-Module  as a subcategory of operator systems and injectivity

Mohammad Bagher Asadi, Reza Behmani, Ali Reza Medghalchi and Hamed Nikpey, Positivity Journal 2016

7) Globally exact operator spaces, 

M.Amini, AliReza Medghalchi and Hamed Nikpey, Glasnik Math Vol. 53, No.1 (2018) 

8) Crossed product of $C^*$-algebras by hypergroups,

Masoud Amini, Hamed Nikpey, Mohamad Tabatabaei, Mathematische Nachrichten 2019

9)  Crossed product of Hilbert C-Module, 

Masoud Amini, Reza Behmani, Hamed Nikpey, to be submitted 

10) C*-Operator systems and crossed products, 

Masoud Amini, Siegfried Echterhoff, Hamed Nikpey,  https://arxiv.org/abs/1910.06605,