تحصیلات

:ریاضی

کارشناسی ریاضی محض –
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران ١٣٧٦_١٣٨١   

کارشناسی ارشد ریاضی محض-آنالیز –
دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم) تهران ١٣٨١ _ ١٣٨٤

دکترا ریاضی محض-آنالیز –
دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم) تهران ١٣٨٤_١٣٩٠  

فرصت مطالعاتی در سال چهارم دکترا –
دانشگاه مونستر آلمان ١٣٨٧_١٣٨٨
Muenster University Germany  

فوق دکترا (پسا دکترا) ریاضی محض-آنالیز – 
دانشگاه مونستر آلمان ١٣٩١
Muenster University Germany  

محقق مهمان در دانشگاه مونستر آلمان،  تابستان ١٣٩٤ – 

محقق مهمان در دانشگاه مونستر آلمان،  تابستان ١٣٩٥ –

————————————————————————–

:علوم سیاسی 

کارشناسی علوم سیاسی –
دانشگاه پیام نور کرج ١٣٩٣_١٣٩٧   

کارشناسی ارشد علوم سیاسی- روابط بین الملل –
دانشگاه مازندران ١٣٩٧_١٣٩٩  

————————————————————————–

:حقوق

کارشناسی حقوق –
دانشگاه پیام نور ١٣٩٩-١٤٠٢ 

————————————————————————–

:از جمله افتخارات بنده

پژوهشگر و معلم برتر آموزش و پرورش شهرستان محمودآباد  ١٣٩٨ –

پژوهشگر برتر آموزش و پرورش مازندران ١٣٩٩ –

پژوهشگر برگزیده شایسته تقدیر” وزارت آموزش و پرورش ١٣٩٩ – 

    neraconf.ir دبیر کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژهش –

.

Leave a Reply

Your email address will not be published.