تحصیلات

:ریاضی

لیسانس ریاضی از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران ١٣٧٦_١٣٨١ –   

کارشناسی ارشد ریاضی محض-آنالیز از دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم) تهران ١٣٨١ _ ١٣٨٤ – 

دکترا ریاضی محض-آنالیز از دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم) تهران ١٣٨٤_١٣٩٠ – 

فرصت مطالعاتی در سال چهارم دکترا در دانشگاه مونستر آلمان ١٣٨٧_١٣٨٨ –  

فوق دکترا (پسا دکترا) ریاضی از دانشگاه مونستر آلمان ١٣٩١ –  

محقق مهمان در دانشگاه مونستر آلمان,  تابستان ١٣٩٤ – 

محقق مهمان در دانشگاه مونستر آلمان,  تابستان ١٣٩٥ –

————————————————————————–

:علوم سیاسی 

لیسانس علوم سیاسی از دانشگاه پیام نور کرج ١٣٩٣_١٣٩٧  – 

کارشناسی ارشد علوم سیاسی- روابط بین الملل، دانشگاه مازندران ١٣٩٧_١٣٩٩ – 

————————————————————————–

:حقوق

دانشجوی کارشناسی حقوق – دانشگاه پیام نور ١٣٩٩-١٤٠٢  –

————————————————————————–

Leave a Reply

Your email address will not be published.